ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 15811/05-07-2021


ΤΙΤΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΟΚΡΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.523,00€ (δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία ευρώ)»


1. Ο διαγωνισμός αφορά επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, για ένα έτος, όπως περιγράφεται στη με αριθμ. 37/2021 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον
διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λοκρών, οδός Πλατεία Δημαρχείου 1, στις 19 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.


Όλα τα τεύχη της διακήρυξης έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών http://www.dimos-lokron.gov.gr.


Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Eπισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη

4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (.pdf)
5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (.xml)