ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                     Αταλάντη: 30-05-2024      

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 9695

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑΜ: 24PROC014846834

ΑΔΑ: ΨΥΓΣΩΛΤ-ΟΛΩ                             

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

 

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία « Κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας Δ. Λοκρών » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 100.000,00 , συμπερ. Φ.Π.Α.

 

Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού:

Δήμος Λοκρών, δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ταχ. Δ/νση: πλ. Δημαρχείου 1, Αταλάντη, τ.κ. 35200, τηλ. 2233081003, ηλ. δ/νση:  http://www.dimos-lokron.gov.gr

 

Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών : http://www.dimos-lokron.gov.gr  και στον ψηφιακό χώρο www.promitheus.gov.gr του «ΕΣΗΔΗΣ».

 

Καταληκτική ημ/νία και ώρα  υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:

19/06/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

 

Ημ/νία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

25/06 /2024. ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 με α/α συστήματος 352394.

 

Γλώσσα προσφορών:

Ελληνική.

Τρόπος σύναψης σύμβασης:

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων.

Αντικείμενο της Σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  διάφορες οικοδομικές κατασκευές με σκοπό την κάλυψη αναγκών διαχείρισης πλημμύρας στον Δ. Λοκρών.

Προϋπολογισμός:

80.645,16 €  + ΦΠΑ 24 % 19.354,84 € = 100.000,00 €

Κριτήριο κατακύρωσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διάρκεια σύμβασης:

Έξι (6) μήνες.

 

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 

Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 735 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονομικοί φορείς έχουν πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη, κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία, και έχουν ελέγξει τις επί τόπου συνθήκες, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με έγγραφο της  Τεχνικής Υπηρεσίας που θα χορηγείται αμελλητί και θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 

Απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ, ητοι ποσού χιλίων εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.612,90 €).

 

Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτείται από τπο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με κωδικό ΟΠΣ 5222470.

 

Πληρωμές:

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

Πληροφορίες:

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr και την διαδικτυακή πύλη του Δήμου Λοκρών https://dimos-lokron.gov.gr.

 

 

Αταλάντη     30-05-2024

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

 

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 352394.

  1. Προϋπολογισμός(.pdf)
  2. Τεχνική περιγραφή(.pdf)
  3. Περιγραφικό Τιμολόγιο(.pdf)
  4. Συγγραφή Υποχρεώσεων(.pdf)
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(.pdf)
  6. Διακήρυξη(.pdf)
  7. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.pdf)
  8. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.xml)
  9. Περίληψη(.pdf)