ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ: ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                         
ΔΗΜΟΣ: ΛΟΚΡΩΝ                                                Αταλάντη   31 / 5/2022                                                 
Ταχ. Διεύθυνση: ΑΤΑΛΑΝΤΗ                                  Αρ. Πρωτ.       13125  
Τ.Κ.: 35200
Πληροφορίες:Γ. Ευαγγελίου
Τηλέφωνο: 2233022734
Fax: 2233022606

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
β) το Ν.3852/2010
γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
δ) την αριθ.  6/53/2022  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης
ε) την  21/200/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των  δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης που βρίσκονται στην κτηματική περιοχή του Δήμου Λαμίας όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι εξής:

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Διακήρυξη σε μορφή .doc