ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αταλάντη 5/2/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 2742

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης , που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λαμίας, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΤΕΜΑΧ

 

ΕΜΒΑΔΟ

 

ΘΕΣΗ ΓΛΥΝΕΣ

 

 

1

24

 

5.697,76

2

30

 

20.705,99

3

33

 

17.007,87

4

42

 

3.757,35

5

43

 

4.032,69

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΑΗΔΟΝΟΣΤΡΑΤΑ

 

 

1

161

 

1.977,00

2

 162

 

1.988,05

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΒΑΤΩΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

1

174

 

7.890,50

2

319α

 

7.940,97

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

1

246

 

8.254,24

 2

248

 

 8.272,00

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΡΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

1

271

 

2.189,89

2

274

 

5.730,35

3

284

 

8.083,50

4

287

 

5.984,98

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΜΕΡΑΔΕΣ

 

 

 

 

 

 

1

311

 

4.397,60

3

319

 

1.166,83

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

1

330

 

15.480,00

2

340

 

1.504,54

 3

  386

 

27.442,00 

 

ΘΕΣΗ ΑΔΡΑΧΤΑΚΙΑ

 

 

 

 

 

 

1

342

 

1.366,60

 

 

 

 

 

ΘΕΣΗ ΓΟΥΡΝΟΚΟΥΜΑΣΑ

 

 

1

388

ΒΟΡΕΙΟ

7.740,10

2

388

ΝΟΤΙΟ

10.240,03

3

477

 

3.841,12

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΤΣΑ

 

 

 

 

 

 

1

115

 

5.399,61

 

 

 

 

 

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 17/2/2021,ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00πμ ,  στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης προσφορών η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 24/2/2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00πμ , στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης, με τους ίδιους όρους.Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ, το στρέμμα.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για τρία (3) έτη ήτοι μέχρι  31/12/2023 .

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 10%, επί του μισθώματος που προκύπτει από το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς επί της συνολικής έκτασης του αγροτεμαχίου και για κάθε τεμάχιο χωριστά.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,από το γραφείο εσόδων του Δήμου Λοκρών Αρμόδιος Γ. Ευαγγελίου Τηλέφωνο 2233022374.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ