ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αταλάντη   11/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                Αρ. πρωτ. : 23077
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση μίας (1) θέσης Περιπτέρου της Κοινότητας Αρκίτσας του Δήμου Λοκρών και συγκεκριμένα στη θέση «Λιφάτα» έμπροσθεν του δημοτικού οικοπέδου, στην παραλιακή οδό.

  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1/12/2020 ημέρα Τρίτη σε τρία στάδια ήτοι:

          Στάδιο 1ο: Υποβολή φακέλων δικαιολογητικών από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

         Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή Δημοπρασιών και     
                                ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων.

          Στάδιο 3ο: Ώρα έναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού και πλειοδοτικού
                                 διαγωνισμού η 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων θα επαναληφθεί στις 8/12/2020 ημέρα Τρίτη  την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

   Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00€) ετησίως ήτοι διακόσια ευρώ (200,00€) το μήνα

   Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€)

Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στο γραφείο Εσόδων - Περιουσίας του Δήμου Λοκρών - κ. Γ. Ευαγγελίου τηλ. 2233350312 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Αθανάσιος Ζεκεντές