ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                              Αταλάντη 30/7/2020
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Αριθ. Πρωτ:12442
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Σε εκτέλεση της αριθ. 17/172/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύσσει ότι:

 

  Εκτίθεται σε φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση μίας (1) κενωθείσης θέσης περιπτέρου της Κοινότητας Αρκίτσας του Δήμου Λοκρών στην παραλία «Λιφάτα» , έμπροσθεν του δημοτικού οικοπέδου

Άρθρο 1ο:: ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1.Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 βάση των όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περ. Ε΄ Ν.3852/2010, του Π.Δ. 34/1995 και του του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 43 Α΄ 14-4-2014)

2.Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Αταλάντη, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών.

3.Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή η προσφορά του τελευταίου πλειοδότη κριθεί ασύμφορη από την Οικονομική Επιτροπή, θα επαναληφθεί μετά πέντε τουλάχιστον ημέρες μετά την περιληπτική δημοσίευση της διακήρυξης με την οποία γνωστοποιείται η επανάληψή της.

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας, αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών, η απόφαση της οποία καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Η απόφαση περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

Κάθε προσφορά πρέπει να είναι κατά 20,00€ μεγαλύτερη της προηγούμενης επί ποινή αποκλεισμού , δηλαδή αν κάποιος από τους συμμετέχοντες στην δημοπρασία πλειοδοτήσει σκοπίμως με ποσό μεγαλύτερο των 20,00€, αποκλείεται αυτόματα από την διαδικασία της δημοπρασίας.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Διακήρυξη, όπου υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες, σε μορφή .doc