ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                    Αταλάντη: 14-02-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 2886

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Προμήθεια ενός (1) κλαδοτεμαχιστή»
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής
Εκτιμώμενη αξία σαράντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (40.920,00
€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

 

Ο Δήμαρχος  Λοκρών

Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 5/2024 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των  40.920,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 345475) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 22η του μηνός Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Tμήμα  Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.dimos-lokron.gov.gr.

 

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Λοκρών

Οδός: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1

Ταχ. Κωδ.: 35200

Πληροφορίες: Τσαρούχας Αθανάσιος

Τηλ.: 22233081003

E-mail: tydlokron@gmail.com  

Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 345475.

  1. Διακήρυξη(.pdf)
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.pdf)
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.xml)
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(.pdf)
  5. Μελέτη(.pdf)
  6. Περίληψη(.pdf)