ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αταλάντη: 06-10-2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 23321
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 1
ΤΚ: 35200 Αταλάντη
Πληροφορίες: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2233081003
Email: tydlokron@gmail.com

Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».


Ο Δήμαρχος  Λοκρών


Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 15/03-03-2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.


Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 229.710,36 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με το ποσό των 175.698,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με βάση την υπ’ αριθ. 244.3.2/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και ίδιους πόρους (54.012,36 ευρώ).


Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 173918) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 4η
του μηνός Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μμ.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.


Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Tμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.dimos-lokron.gov.gr.


Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό με ΑΑ συστήματος 173918

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Έντυπο οικονομικής Προσφοράς (.doc)
4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  ΕΕΕΣ  (.pdf) 

5. ΕΕΕΣ (.xml)