ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗμερομηνία:23-11-2018 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΑριθμ. Πρωτ.: 15992 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΔΑΜ: 18PROC004057662 ΑΔΑ: ΨΛΘΦΩΛΤ-16Κ

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»,όπως περιγράφονται στην 3/2018 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 185.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). (CPV) : 43200000-5 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του . Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβασηστο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 10-12-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 17-12-2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο σύστημα.

Eπισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία σε μορφή .pdf που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού 2. Διακήρυξη Διαγωνισμού 3. Μελέτη 4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 5. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείο