Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

  1. Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν για τον Διαγωνισμό 91361,1
  2. Απολογισμός Εσόδων 2017
  3. Απολογισμός Εσόδων 2018
  4. Απολογισμός Εξόδων 2017
  5. Απολογισμός Εξόδων 2018
  6. Ανακεφαλαίωση Απολογισμού 2017
  7. Ανακεφαλαίωση Απολογισμού 2018
  8. Απόφαση Δ.Σ. Λοκρών - Καθορισμός Τελών
  9. Καταναλώσεις ΔΕΗ Δήμου Λοκρών έτος 2019