ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Λαμία    31 -  8  - 2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                             Αρ. Πρωτ. : 14661
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
                       ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Ταχ. Κωδ.  :   35 200
Πληροφορίες: Ηλίας Γεωργίτσης
Τηλέφωνο :  22330 – 81003                                   
Fax : 22330 – 22606
Email : tydatal@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ
και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση σε μορφή .pdf