ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αταλάντη  21/1/2022
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 1326
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Λοκρών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει φανερό, προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση

Κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Λοκρών όπως  περιγράφεται παρακάτω:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ

Συνολικά δέκα (10) θέσεις για τοποθέτηση πλαισίων σε κοινόχρηστους χώρους για να τοποθετηθούν  διαφημιστικά πλαίσια τύπου ΡΑΚΕΤΑΣ με μέγιστο συνολικό ύψος 270cm (διάσταση Βάσης + Διάσταση Ενημερωτικού Πλαισίου. Επειδή το Συμβούλιο  Αρχιτεκτονικής ΠΕ Φθιώτιδας, δεν παρείχε την σύμφωνη γνώμη του μέσα στο τακτό χρονικό διάστημα οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων εκδόθηκαν  χωρίς τη γνώμη αυτή.   Οι τύποι των πινακίδων θα τηρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ υπ’ αριθ. 46526/2020 (ΦΕΚ 3049/22.07.20 τεύχος Β’) «Ρύθμιση όρων και προϋποθέσεων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης» και η τοποθέτηση αυτών και τους όρους της υπ’ αριθμ. απόφαση 9/102/2021 (ΑΔΑ: 649ΧΩΛΤ-5ΙΩ) με θέμα  Έγκριση Κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Λοκρών

Η διαφήμιση θα επιτρέπεται και στις δυο όψεις του ανωτέρω διαφημιστικού μέσου.
Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν: τα παρακάτω δέκα (10) σημεία.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Διακήρυξη.