ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    ΑΤΑΛΑΝΤΗ   1/3/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.  5124

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Περίληψη διακήρυξης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ δημοπρασίας
για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου στη θέση «Μικρή Σουβάλα Αρκίτσας»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει επαναληπτικό, φανερό, προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (Αναψυκτήριο) που περιγράφεται παρακάτω:

Ξύλινο λυόμενο κτίριο εμβαδού 40 τ.μ. το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 14.040,00 τ.μ. στη θέση Μικρή Σουβάλα στην παραλία Αρκίτσας ανατολικά του φάρου.

Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 16/3/2021, Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης με τους όρους της αριθ. 10098/1-7-2020 διακήρυξης όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 5/39/2021 , 7/55/2021 και 9/80/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών και της αριθ. 3951/17-2-2021 διακήρυξης τροποποίησης των  όρων.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) ετησίως, σύμφωνα με την αριθ. 1/12/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών, περί επανάληψης της δημοπρασίας

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των οκτακοσίων (800,00) ευρώ

Αντίγραφο της διακήρυξης με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι 12/3/2021.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προσόδων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7,30 π.μ. έως 14,00 μ.μ. Διεύθυνση Πλ. Δημαρχείου Αταλάντη, Τηλέφωνο 2233022374, FAX. 2233022606.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ