ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 ΑΤΑΛΑΝΤΗ   8/2/2023
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 2695
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση του «Δασικού περιπτέρου-αναψυκτηρίου στη θέση
«Βουνό -Ρόδα» Αταλάντης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Προκηρύσσει, φανερό, προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, Δασικό περίπτερο-αναψυκτήριο στη θέση «Βουνό -Ρόδα» Αταλάντης  που περιγράφεται παρακάτω:

Κτήριο εμβαδού (κύριων και βοηθητικών χώρων) 93,02 τ.μ. μετά του προαύλιου χώρου,  που βρίσκεται στη θέση «Βουνό-Ρόδα» Αταλάντης.

Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 22/2/2023 ημέρα Τετάρτη σε τρία στάδια ήτοι:

          Στάδιο 1ο: Υποβολή φακέλων δικαιολογητικών από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

          Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπή Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων.

          Στάδιο 3ο: Ώρα έναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού και πλειοδοτικού διαγωνισμού η 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων θα επαναληφθεί στις 1/3/2023 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.
Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) το μήνα, ήτοι τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ  (3.600,00€) ετησίως .
Μαζί με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού τριακοσίων εξήντα  ευρώ (360,00€)

Αντίγραφο της διακήρυξης με τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους μέχρι 17/2/2023.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προσόδων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7,30 π.μ. έως 14,00 μ.μ. Διεύθυνση Πλ. Δημαρχείου Αταλάντη, Τηλέφωνο 2233350317, κ. Γ. Ευαγγελίου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕΣ