ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ:
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Ταχ.: Δ/νση:Πλατεία Δημαρχείου1
Τ.Κ.: 35200, Αταλάντη
Πληρ.: Αθ. Τσαρούχας
Τηλ.: 22330-81003
Fax.: 22330-22606
Email: tydlokron@gmail.com

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ε.Π. ΕΥΔ ΠΕΚΑ
ΣΑ:2751, 2022ΣΕ27510008
ΟΠΣ: 5129666
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.988,60 €


Αταλάντη: 20-04-2023
Α.Π.:904

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


1. Ο Δήμος Λοκρών, έχοντας υπόψη την προέγκριση δημοπράτησης από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με αρ. πρωτ. 2499/07-03-2023,
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ " ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» (CPV: 71321300-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής) προϋπολογισμού 59.988,60 ΕΥΡΩ και αφορά στην παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ενός ενιαίου αντικειμένου εργολαβίας, την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, την κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού συνολικού και τριών δεξαμενών αποθήκευσης νερού, και την ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίων του Δήμου Λοκρών.


2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-05-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. και το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με το παράρτημα της διακήρυξης.


3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-05-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30π.μ.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Φάκελος έργου (.pdf)
5. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής (.pdf)
6. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.pdf)
7. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.xml)