ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                      Αταλάντη,    01-04-2024
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 5957
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Επιχειρηματικότητας &
Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ.Δ/νση : Πεζόδρομος Σ. Κοκόλα 11                                                          
                        352 00 Αταλάντη 

Ε – mail :    k.petrou@3607.syzefxis.gov.gr                                                                          
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο: 22330-89311                                                                               
Fax:           22330-89311        

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Χορήγησης Αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου
για το έτος  2024

 

Άρθρο 1: Νομικό Πλαίσιο εφαρμογής

  1. Οι διατάξεις των άρθρων 49 έως και 52 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2021, τεύχος Α) «Αναμόρφωση κι εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου »
  2. Η αρίθμ. 8/54/2023 (ΑΔΑ: 6379ΩΛΤ-8Λ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών «Χωροθέτηση θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου».

 

Επισυνάπτoνται:

α) Αίτηση (.pdf)

β) Προκήρυξη (.pdf)