ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                            -----
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                                                                                                                         Μαρούσι: 24 - 10 - 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 119622/Z1
ΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
E-mail: klirodotimata@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Σταμάτη, Αικ. Πούτα
Tηλέφωνο: 210 3443229

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 38 και την παράγραφο 4 του άρθρου 82 του ν.4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185Α΄) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 του ν.4223/2013 (Φ.Ε.Κ. 287Α΄) και διευκρινίσθηκαν με την αριθμ. ΔΚΠ 1040933 ΕΞ 2014/6-3-2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών,
2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31),
3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α΄ 123),
4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄131).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

7. Την υπ΄ αριθμ. 106581/Γ1/02-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΚ746ΜΤΛΗ-ΜΕΝ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠ.ΟΙΚ. 79686 ΕΞ 2022/07-6-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
9. Την υπ΄ αριθμ. 11302/1995 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 1053521/1699/Β0011/16-4-1998 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εισοδημάτων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»,
10. Τις υπ’ αριθμ. 6143/1984, 14100/1988 και 6875/1995 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και την υπ’ αριθμ. 1041761/1381/Β0011/29-3-1996 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εισοδημάτων του κληροδοτήματος Νικολάου Κρήτσκη»,
11. Την υπ΄ αριθμ. 4216/1994 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την υπ΄ αριθμ. 1055046/1650/Β0011/8-5-1995 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εισοδημάτων του κληροδοτήματος Π. Χρυσοχόου»,
12. Τις διατάξεις του α.ν. 1365/1938 (Φ.Ε.Κ. 324Α΄) «Περί του τρόπου εκτελέσεως του κληροδοτήματος Κωνστ. Βέλλιου Βαρώνου», την υπ’ αριθμ. 7565/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, την υπ΄ αριθμ. 1021423/493/Β0011/28-01-2006 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός ειδικότερων όρων και λεπτομερειών της επωφελέστερης διάθεσης της περιουσίας του κληρ/τος Κων/νου Βέλλιου»,
13. Την υπ΄ αριθμ. 3978/1979 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και την υπ΄ αριθμ. Π.3818/1735/10-6- 1980 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Περί επωφελέστερης διάθεσης των εσόδων της περιουσίας του κληροδοτήματος Αγαμ. Ζάχου»,
14. Την υπ΄ αριθμ. 6588/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, όπου καθορίστηκε ο τρόπος πληρέστερης αξιοποίησης της περιουσίας του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, και την υπ΄ αριθμ. 1048796/2250/Β0011/02-05-2001 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίστηκαν οι ειδικότεροι όροι αξιοποίησης της περιουσίας του,

Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων των κάτωθι κληροδοτημάτων:

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη(.pdf)