ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                          Αταλάντη: 24-01-2024
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                                                                                                                      Αρ.πρωτ.: 1465
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου 1
ΤΗΛ.: 2233022374

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/10-01-2024
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 93.751,48 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ, ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ».

Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 66.465,90€ χωρίς ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/10-01-2024 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών και την υπ’αρ. 1/14/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 15-6699.0001, 15-6063.0001, 20-6063.0002, 25-6063.0002, 30-6063.0002, 35-6063.0002 & 70-6063.0002,  με δεσμεύσεις πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2024 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 93.820,00€ με Φ.Π.Α.

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λοκρών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 325263) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/02/2024 και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού υπηρεσιών Δήμου Λοκρών και τροφίμων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Λοκρών.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

CPV  Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV

15511000-3                       Γάλα

15000000-8                       Τρόφιμα

Η προμήθεια επιμερίζεται σε δύο (2) υποομάδες.

Η Υποομάδα 1.2 Είδη τροφίμων παιδικών σταθμών.

Η Υποομάδα 2.2  Γάλατα Εργαζομένων Δήμου Λοκρών.

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία:                                                                                             ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση:                                                                   ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Πόλη:                                                                                                      ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός:                                                                     35200
Χώρα:                                                                                                    ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:                                                                                            2233022374
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail):                                              lokron@dimos-lokron.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες:                                                             ΧΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):                                       www.dimos-lοkron.gov.gr

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 325263.

  1. Διακήρυξη(.pdf)
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.pdf)
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.xml)
  4. Μελέτη Τρόφιμα(.pdf)
  5. Περίληψη(.pdf)