ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΤΙΤΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                               ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ        
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                     ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 9275/18-06-2020                             ΛΟΚΡΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας για την ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.100,00€ (δέκα τρείς χιλιάδες εκατό ευρώ)»

Επισυνάπτονται τα σχετικά με τον Διαγωνισμό  αρχεία.

1. Περίληψη Διαγωνισμού
2. Διακήρυξη Διαγωνισμού
3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.docx)
5. Μελέτη Διαγωνισμού