ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                          ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Τ.Κ.: 35200
Τηλ.: 2233081003                                                                                        ΑΤΑΛΑΝΤΗ: 22-12-2020
Email: tydatal@otenet.gr                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 27450


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση των μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής (η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί της % επί του τιμοκαταλόγου των ειδών του ενδεικτικού πίνακα ανταλλακτικών), συνολικού προϋπολογισμού 74.152,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.


Η κατάθεση των προσφορών στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Πλατεία Δημαρχείου 1), ξεκινάει από τη Δευτέρα 28-12-2020 και καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους είναι η 12-01-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ..
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λοκρών, επί της οδού Πλατεία Δημαρχείου 1, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, την 12-01-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ.. Οι προσφορές θα παραληφθούν από την επιτροπή διαγωνισμού μέσω του πρωτοκόλλου με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ.

Eπισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)
6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς