ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Αταλάντη: 31-01-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 1913

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

     Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης για τα υγρά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά και τα στερεά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά για την ανάδειξη αναδόχου για την «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» ,όπως περιγράφονται στην 62/15-12-2023 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 423.579,54 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του . Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση  στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου

     Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 14-03-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο σύστημα.

      Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

     Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης, όπως αυτά ορίζονται από τη Νομοθεσία και τα Π.Δ. για αυτή την κατηγορία των διαγωνισμών και ιδιαίτερα εγγύηση συμμετοχής 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.                  

     Πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τους αρμόδιους υπαλλήλους κο Τσαρούχα Αθανάσιο & κο Γεωργίτση Ηλία,  Διεύθυνση Πλατεία Δημαρχείου 1 Αταλάντη, Τηλέφωνα 2233081003 & 2233022374.

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 338310.

  1. Διακήρυξη(.pdf)
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.pdf)
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης(.xml)
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(.doc)
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς(.pdf)
  6. Μελέτη(.pdf)
  7. Περίληψη(.pdf)