ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 23791/05-10-2021
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημαρχείου 1, Τ.Κ.35200
Αταλάντη Νομού Φθιώτιδας
Τηλ. 22330-81003
Αρμόδιος υπάλληλος: Ηλίας Γεωργίτσης


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Διαγωνισμό, Άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»


Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/11/2021 και ώρα 17.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 25η Νοεμβρίου2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 9.970 ψηφιακών υδρομετρητών, σταθερό δίκτυο επικοινωνίας, φορητούς σταθμούς ελέγχου, κεντρικό σταθμό ελέγχου και υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης, δοκιμαστικής και εγγυημένης λειτουργίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.949.700,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 4.897.628,00 €, ποσό ΦΠΑ 947.928,00 €)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό.

1. Τεχνική Περιγραφή
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Τιμολόγιο Προσφοράς
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Περίληψη
7. Διακήρυξη
8. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ 
9. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ (.xml)