ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                     Αταλάντη: 18-09-2020
                                                                                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 16926

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ


Ο Δήμος Λοκρών , προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΡΟΜΑΝΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ’’
Εκτιμώμενης αξίας 97.000,00 Ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α. 24% ),


Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: 2233351300
Fax: 2233351311
E-mail: sak.poleo@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr

Παρακάτω επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Εξώφυλλο - Τεχνική Έκθεση
2. Προϋπολογισμός
3. Περιγραφικό Τιμολόγιο
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.)
7. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
8. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
9. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)
10. Διακήρυξη Διαγωνισμού
11. Περίληψη Διαγωνισμού
12. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς