ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                        Αταλάντη: 05-08-2020
                                                                                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 12762


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ


Ο Δήμος Λοκρών , προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : "ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΠΟΥ
ΕΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 29-09-2018"
Εκτιμώμενης αξίας 806.451,61 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),


Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: 2233022374 & 223351305
Fax: 2233022606
E-mail: tydatal@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr


Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών: http://www.dimos-lokron.gov.gr και στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» http://www.promitheus.gov.gr.


Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 20-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 11-09-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Παρακάτω επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Εξώφυλλο
2. Προϋπολογισμός
3. Περιγραφικό Τιμολόγιο
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
7. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
8. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
9. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)
10. Διακήρυξη Διαγωνισμού
11. Περίληψη Διαγωνισμού
12. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς