ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αταλάντη:28-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων έτους 2021» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ,ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.524,58 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 13% ,σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ) ,τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .Η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους της υπηρεσίας και οι σχετικοί κωδικοί προϋπολογισμού του δήμου είναι οι ακόλουθοι: (ΚΑ 20.6063.0002, 25.6063.0002, 30.6063.0002 , 35.6063.0002, 10.6603.0001, 10.6623.0001 10.6623.0002 10.6623.0003 10.6623.0004, 10.6623.0005

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών 11,30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου από την αρμόδια επιτροπή και σε περίπτωση μη κατάθεσης προσφορών θα επαναληφθεί την 15-1-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών 11:30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου από την αρμόδια επιτροπή με τους ίδιους όρους. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ανοικτού διαγωνισμού. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (5%) ορίζεται σε 976,23 € και πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Λοκρών.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 5€ προσκομίζοντας στην Υπηρεσία πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. 22330 22374 ,22330 81003 αρμόδιος κος ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ)

 

 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ