ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        ΤΙΤΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                           ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                             ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΕΣ
Αριθ. Πρωτ.: 12162/24-07-2020                                                                                            ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΕΣ
                                                                                                                                                                  ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
                                                                                                                                                                  ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου ημιφορτηγού οχήματος 4x4 για την Πολιτική Προστασία
πλήρες με αυτόνομο πυροσβεστικό σύστημα του Δήμου Λοκρών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00€ (πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.»
Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι καινούργιο ,από τα τελευταία μοντέλα που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό

1. Περίληψη Διαγωνισμού (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Μελέτη (.pdf)

4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)