ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αταλάντη,      7/7/2022  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                         Αριθ. Πρωτ.:  15631
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Ταχ.Δ/νση : Πεζόδρομος Σ. Κοκόλα 11                                                          
                       352 00 Αταλάντη                                                                         
Ε – mail :    k.petrou@3607.syzefxis.gov.gr                                                                          
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.
                            Νικολάου Λία                                                                         
Τηλέφωνο: 22330-89311                                                                               
Fax:           22330-89311                                                                                

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Αταλάντης 2022

Ο Δήμος Λοκρών καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Αταλάντης, η οποία θα διεξαχθεί από 6 έως 12 Αυγούστου 2022 στην Δημοτική Κοινότητα Αταλάντης, να υποβάλλουν αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

 

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • 1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη έχουν όσοι λάβουν σχετική άδεια συμμετοχής από την επιτροπή εμποροπανήγυρης του Δήμου Λοκρών
 • 1.2. Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται διάφορα είδη ως εξής :
  α) To εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές
  β) Το Δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
  γ) Το Δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο
  δ) Το Πέντε (5%) τοις εκατό των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη 

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • 2.1. Αίτηση (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου https://dimos-lokron.gov.gr)
 • 2.2. Βεβαίωση Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας ή άδεια πωλητή Λαϊκών Αγορών ή άδεια στάσιμου-πλανόδιου εμπορίου ή άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη
 • 2.3. Βιβλιάριο Υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Οι αιτήσεις συμμετοχής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν:
 •  3.1. Δια ζώσης στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λοκρών (Σ.Κοκόλα 11, Αταλάντη) ή στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Λοκρών (Πλατεία Δημαρχείου, Αταλάντη)
 • 3.2. Ταχυδρομικά στην Δ/νση Πλατεία Δημαρχείου Αταλάντη ΤΚ 35200 με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Αταλάντης»
 • 3.3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα e-mail k.petrou@3607.syzefxis.gov.gr & protokolo@dimos-lokron.gov.gr

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 • 4.1. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Παραλαβής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, θα εκδοθεί ονομαστική κατάσταση με τους δικαιούχους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
 • 4.2. Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων που περιλαμβάνονται στην ονομαστική κατάσταση, την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 και ώρα 9:00 π.μ.
 • 4.3. Για την έκδοση της σχετικής άδειας συμμετοχής και την απόδοση της θέσης, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος όπως ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της εμποροπανήγυρης
 • 4.4. Εκπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 • 4.5. Όσες θέσεις μείνουν αδιάθετες θα μπορούν να διατεθούν σε τυχόν ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, με ευθύνη της επιτροπής εμποροπανήγυρης. 

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ
 • 5.1. Οι προς διάθεση χώροι και τα πωλούμενα είδη αναγράφονται στα άρθρα 3 & 11 του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών.
 • 5.2. Η συμμετοχή στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Αταλάντης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας, καθώς και του κανονισμού λειτουργίας της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ 2233089311 & 6983130815

 

O Δήμαρχος Λοκρών

Αθανάσιος Ζεκεντές

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω έγγραφα που αφορούν στην Εμποροπανήγυρη Αταλάντης 2022

1. Προκήρυξη Εμποροπανήγυρης (.doc)
2. Αίτηση συμμετοχής (.doc)
3. Τοπογραφικό διάγραμμα (.pdf)
4. Κανονισμός Εμποροπανήγυρης Αταλάντης (.doc)