ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αταλάντη: 12 /05/ 2023
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 10679
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4872/2021


Ο Δήμος Λοκρών, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
«Ανακαίνιση των ΚΕΠ του Δήμου Λοκρών»
Εκτιμώμενης αξίας 85.413,68 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ),


Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Αρμόδιος : Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: 2233022374 & 223351305
Fax: 2233022606
E-mail: tydlokron@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr
Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : http://www.dimos-lokron.gov.gr και στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» http://www.promitheus.gov.gr, με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ :199750).


Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών ii που
δραστηριοποιούντα σε έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων ή εταιρείες που περιλαμβάνουν στο δυναμικό τους όλα τα προαναφερόμενα πτυχίαiii και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 199750.

1. Περίληψη (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
4. Εξώφυλλο μελέτης
5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.pdf)
6. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.xml)
7. Τεχνική Περιγραφή

8. Προϋπολογισμός
9. Περιγραφικό Τιμολόγιο
10. Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
11. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)

12. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)