ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 Αταλάντη: 04-02-2022
                                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 2140

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο Δήμος Λοκρών , προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : ‘’ Ανέγερση διδύμων τοπόσημων μνημείων αναπαράστασης της Επανάστασης 1821 και αισθητική Αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου της Πλατείας Ελευθερίας ΔΕ Μαλεσίνας Δήμου Λοκρών’’ με προϋπολογισμό 250.000,00 €, πλέον του Φ.Π.Α.


Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρη , άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : http://www.dimos-lokron.gov.gr και στον ψηφιακό χώρο www.promitheus.gov.gr του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν εναλλακτικά να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού από τα γραφεία ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου
Λοκρών, Πλατεία Αταλάντης 1 , Αταλάντη και να τα αναπαράγουν με δικά τους έξοδα.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).


Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 22- 02-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.


Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25-02- 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό με ΑΑ συστήματος 186778

1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ μορφη .pdf) 
4. ΕΕΕΣ (.xml)