ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          Αταλάντη: 27-09-2021
                                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 23309


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ


Ο Δήμος Λοκρών , προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ».


Εκτιμώμενης αξίας 92.741,94 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
CPV 45000000-7


Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: 2233022374 & 223351305
Fax: 2233022606
E-mail: tydatal@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr


Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : http://www.dimos-lokron.gov.gr και στον ειδικό χώρο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ».


Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 21-10-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’ μ.μ.


Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 28-10-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ.


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή εταιρείες που περιλαμβάνουν στο δυναμικό τους όλα τα προαναφερόμενα πτυχία και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.854,84 €, που θα απευθύνεται προς την ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό.

1. Εξώφυλλο μελέτης-Τεχνική Έκθεση
2. Προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας - Σ.Α.Υ.
7. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας - Φ.Α.Υ.
8. Περίληψη
9. Διακήρυξη
10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
11. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ 
12. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ (.xml)