ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                          Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Δημαρχείου 1                                                                            «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης»
Αταλάντη Τ.Κ.35200
Τηλ:+30 2233351305
Fax:+30 2233022606 .
email: sak.poleo@gmail.com

Αταλάντη, 13.01.2022
Αρ. Πρωτ: 653


[ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ


Ο Δήμος Λοκρών, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Έργα αντιπυρικής προστασίας περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας.»
Εκτιμώμενης αξίας 343.548,39 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),


Κωδικός καταχώρησης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 22PROC009918593
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Χώρα:Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS: EL644
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: +30 2233022374 & 223351305
Fax: +30 2233022606
E-mail: tydatal@otenet.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.dimos-lokron.gov.gr
2. Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες: Χωματουργικά, Τεχνικά έργα, Δασοκομικές εργασίες , Οδοστρωσία και Σήμανση..
Το προς εκτέλεση έργο κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34992000-7, 45233141-9, 45262220-9, 45453100-8 ,50230000-6, 77200000-2, 77340000-5.
3. Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία : (α) ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που είναι στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας, (β) ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, (γ) είναι Εργολήπτες Δημοσίων Δασοτεχνικών ‘Εργων (Ε.Δ.Δ.Ε.)και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., δηλαδή σε έξι χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ(6.871,00 € ), που θα απευθύνεται προς την ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ.

Επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό με ΑΑ Συστήματος 186343

1. Διακήρυξη (.pdf)
2. Περίληψη (.pdf)
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
8. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ (.pdf)
9. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ (.xml)