ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣΛΟΚΡΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 17035/28-07-2022


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ


Τμήμα I : Αναθέτων φορέας


Ι.1 Επωνυμία, διευθύνσεις
Αναθέτων Φορέας : Δήμος Λοκρών
Οδός                         : Πλ. Δημαρχείου 1
Ταχ.Κωδ.                 : 35200 Αταλάντη
Τηλ.                          :  22330-81003               
E-mail                      : tydlokron@gmail.com
Πληροφορίες          : Ηλίας Γεωργίτσης


Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1. Περιγραφή

Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των τόπος παράδοσης ή παροχής: Δήμος Λοκρών (NUTS: EL644)


II.2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 


Οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου συνίστανται στην υποστήριξη της Υπηρεσίας κατά την υλοποίηση του έργου «Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αταλάντης Δήμου Λοκρών» στο πλαίσιο της ενταγμένης στο Ανάπτυξη 2014-2020» [Κωδικός Πράξης MIS (ΟΠΣ): 5044805] με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ».

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό με ΑΑ συστήματος 169686

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Έντυπο οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
5. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων (.pdf)
6. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ  .pdf) 

7. ΕΕΕΣ (.xml)