ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Δημαρχείου 1
Αταλάντη Τ.Κ.35200                                                                                                                             ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τηλ:+30 2233351305                                                                                                                           «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Fax:+30 2233022606 
email: sak.poleo@gmail.com

[ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή
Ο Δήμος Λοκρών, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Προμήθεια εγκατάστασης εξοπλισμού –συστημάτων –παρατήρησης-καταγραφής και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ. Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών -Π.Ε.Φθιώτιδας»,


εκτιμώμενης αξίας εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες και έξι ευρώ (125.006,00 €) πλέον ΦΠΑ

1. Αναθέτουσα Αρχή:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Χώρα:Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS: EL644
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: +30 2233022374 & 223351305
Fax: +30 2233022606
E-mail: tydatal@otenet.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http:// www.dimos-lokron.gov.gr


2. Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοπλισμού που αποτελείται από τα κάτωθι:
Α.1. Εξοπλισμός επιχειρησιακού κέντρου .
Α.2. Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης-καταγραφής εικόνας περιαστικού δάσους,
Α.3 Συστήματα επικοινωνίας VHF-UHF και
Α.4. Ένα Drone επαγγελματικής χρήσης για κινηματογράφηση που θα καλύπτει όλη την περιοχή του
δάσους στη θέση «Βουνό Ρόδα».

Περαιτέρω, στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται εργασία εγκατάστασης συστημάτων– καμερών-κεραιώνν-vhf-uhf-&
εξοπλισμού H/Y-τηλ. κέντρο και εργασία παραμετροποίησης συστημάτων & εξοπλισμού-τηλ. Κέντρο.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 31710000-6, 32223000-2,32000000-3, 32321200-1, 32522000-8, 32360000-4, 32543000-1, 34711200-6.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό με ΑΑ συστήματος 159578

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ  .pdf) 
4. ΕΕΕΣ (.xml)