ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        Αταλάντη: 04-03-2022
                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 4880

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο Δήμος Λοκρών , προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ (Α' & Β’ ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό 264.596,77 € , πλέον του Φ.Π.Α.


Προσφέρεται ελεύθερη , πλήρη , άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : http://www.dimos-lokron.gov.gr και στον ψηφιακό χώρο www.promitheus.gov.gr του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν εναλλακτικά να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού από τα γραφεία ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Λοκρών, Πλατεία Αταλάντης 1 , Αταλάντη και να τα αναπαράγουν με δικά τους έξοδα. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».


Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής


Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 21-03- 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 .


Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :
α) Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου
β) Οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016


Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 5.291,94 € που θα απευθύνεται προς την ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ , με ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (ΣΑΕΠ 566)

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό με ΑΑ συστήματος 187323

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ  .pdf) 

5. ΕΕΕΣ (.xml)