ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                   Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ2
Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Δημαρχείου 1
Αταλάντη Τ.Κ.35200                                                                     ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τηλ:+30 2233351305
Fax:+30 2233022606                                                                    «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης»
email: sak.poleo@gmail.com

[ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ]
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Ο Δήμος Λοκρών, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Βελτίωση-επέκταση δικτύου υδροληψίας μετά παρελκόμενων για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης και συντήρηση δημοτικού φωτισμού για την αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους Δ.Κ.Αταλάντης στη θέση Βουνό Ρόδα του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας»

Εκτιμώμενης αξίας 788.055,77 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

Κωδικός καταχώρησης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC010056496)
1. Αναθέτουσα Αρχή:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Χώρα:Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS: EL644
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: +30 2233022374 & 223351305
Fax: +30 2233022606
E-mail: tydatal@otenet.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.dimos-lokron.gov.gr
2. Αντικείμενο της σύμβασης
Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες :
1. Βελτίωση-Επέκταση δίκτυο υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσης
- Δίκτυο υδροληψίας που θα τοποθετηθεί επεκτείνεται σε όλο το δασικό οδικό δίκτυο που είναι μήκους περίπου 3 χλμ
- Πυροσβεστικοί κρουνοί που θα τοποθετηθούν, για ρήση από την Πυροσβεστική υπηρεσία (σε μέγιστη απόσταση των κρουνών μεταξύ τους τα 100m.) καλύπτουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και αριθμούν περί τους είκοσι πέντε (25)
- Πυροσβεστικό συγκρότημα σε νέο οικίσκο, πλήρες συμπεριλαμβανόμενης κατάσβεσης με CO2, για παράδοση σε πλήρη λειτουργία,
- Φορητά Κανόνια πυρόσβεσης 2000Lt/min περί τα (10)
- Τοποθέτηση Πυροσβεστικές Φωλιές κατηγορίας ΙΙ, σε σημεία που θα μας καθορίσει η πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της

2. Συντήρηση δημοτικού φωτισμού
- Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών Φωτισμού με νέους Χαλύβδινους ιστούς οδοφωτισμού ύψους 6,00 m, περισσότερο φιλικοί και εναρμονισμένοι με τον περιβάλλοντα χώρο, περί τους 64
- Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με νέους τύπου LED περί τους 64
- Αποκατάσταση υπάρχοντος κατεστραμμένου δικτύου φωτισμού με νέο δίκτυο. Το συνολικό δίκτυο φωτισμού εκτείνεται σε μήκους της τάξεως των 2χλμ.


Το προς εκτέλεση έργο κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 35111500-0, 35111510-3, 45248000-7, 45310000-3, 45316110-9, 45332200-5, 45343200-5.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό με ΑΑ συστήματος 186966

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Διακήρυξη (.pdf)
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ μορφη .pdf) 

5. ΕΕΕΣ (.xml)