ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 2 – 4– 2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 7629
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου
Ταχ.Κώδικας: 35200
Πληροφορίες: Γεωργίτσης Ηλίας
Τηλέφωνο: 22330 – 81003
FAX: 22330 – 22606
Email: tydatal@otenet.gr


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Λοκρών, της ενταγμένης Πράξης με MIS 5021800, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .


1. Αναθέτουσα Αρχή:
Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 Τ.Κ. 35200
Τηλέφωνο: 2233022374
2. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Λοκρών»
3. Προμήθειες - εκτιμώμενη αξία: Προμήθειες εκτιμώμενης αξίας 192.770,00 € πλέον ΦΠΑ . – CPV 33196200-2 και συμπληρωματικών CPV 3319300-9, 34953000-2, 24955000-3, 45212230-7, 32441200-8, 35121700-5, 44411400-8
4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Λοκρών». Συγκεκριμένα, προβλέπεται σε επιλεγμένες θέσεις των ακτών κολύμβησης του Δήμου Λοκρών, η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.
6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
7. Συνολικός προϋπολογισμός:
192.770,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
33.064,80 € Φ.Π.Α. (24% και 13%)
225.834,80 € συνολικός προϋπολογισμός
8. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα Μήνα
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 3.855,40€.
10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ 1551. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510014) με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημαρχείο Λοκρών, οδός Πλατεία Δημαρχείου 1, Αταλάντη και στο τηλέφωνο 2233081003 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://dimos-lokron.gov.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(www.promitheus.gov.gr )
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 5-4- 2021 και ώρα 17:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19-4- 2021 και ώρα 17:00 .

Eπισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη
2. Διακήρυξη
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)