ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ m3
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Τηλ : 2233022374
Fax: 2233022606
Πληροφορίες: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλ: 2233081003
Fax: 2233022606
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr
                tydatal@otenet.gr
Ιστοσελίδα:http://www.dimos-lokron.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας
16m3»


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της « Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 » για τις ανάγκες του Δήμου Λοκρών, προϋπολογισμού 161.200,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34144512-0.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ.Κωδ.: 35200 Αταλάντη
Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργίτσης Ηλίας
Τηλ.: 2233081003 & 2233022374
fax: 2233022606
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr
               tydatal@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.dimos-lokron.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η « Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 » για τις ανάγκες του Δήμου, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης.

Το απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσα χωρητικότητας 16m3 θα πρέπει να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στη  Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής καινούργιο και αμεταχείριστο.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2.600,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λοκρών http://www.dimos-lokron.gov.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών http://www.dimos-lokron.gov.gr.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό με ΑΑ συστήματος 180705.

1. Περίληψη Διακήρυξης(.pdf)
2. Διακήρυξη διαγωνισμού (.pdf)
3. Μελέτη (.pdf)
4. Φύλλο Συμμόρφωσης (.pdf)
5. ΕΕΕΣ (pdf)
6. ΕΕΕΣ (.xml)