ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                          Αταλάντη: 02-03-2022
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 4602

Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου 1
                              35200 Αταλάντη
Πληροφορίες: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τηλέφωνο: 22233081003
E-mail: tydlokron@gmail.com


Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ».


Ο  Δήμαρχος  Λοκρών


Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της προμήθειας, που περιλαμβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό στην 12/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 69.998,68 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.


Ο διαγωνισμός (με αύξοντα αριθμό συστήματος 156684) θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18η του μηνός Μαρτίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.


Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Tμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ www.dimos-lokron.gov.gr


Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης), μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.


Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, συνολικά δηλαδή για τουλάχιστον 9 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.


Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μέρες.

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό με ΑΑ συστήματος 156684

1. Περίληψη Διακήρυξης (.pdf)
2. Μελέτη Προμήθειας (.pdf)
3. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (.pdf)
4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ  .pdf) 

5. ΕΕΕΣ (.xml)