ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      Αταλάντη: 20-08-2021
                                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 20030


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η


ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4782/2021


Ο Δήμος Λοκρών , προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΚΑΙ 5ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»


Εκτιμώμενης αξίας 1.000.000,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ),


Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: 2233022374 & 223351305
Fax: 2233022606
E-mail: tydatal@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr


Προσφέρεται ελεύθερη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρων : http://www.dimos-lokron.gov.gr και στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» http://www.promitheus.gov.gr.


Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30’ μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ.


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών iii που
δραστηριοποιούντα για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΙΑ και για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, καθώς και όλες οι ανώτερες τάξεις των καλούμενων ή εταιρείες που περιλαμβάνουν στο δυναμικό τους όλα τα προαναφερόμενα πτυχία και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 16.130,00 €, που θα απευθύνεται προς τον ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΜΗΝΕΣ
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Το έργο βαρύνει τον προϋπολογισμό Δήμου Λοκρών οικονομικού έτους 2021, στο Κ.Α. 64-7326.0024

Επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό.

1. Εξώφυλλο μελέτης-Τεχνική Έκθεση
2. Προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο Μελέτης
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας - Σ.Α.Υ.
7. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας - Φ.Α.Υ.
8. Περίληψη
9. Διακήρυξη
10. Έντυπο Οικονομικής Προαφοράς
11. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ 
12. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης - ΕΕΕΣ (.xml)