ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Αταλάντη: 16-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 27064
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας
χωρητικότητας 16m3»


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ


προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3» για τις ανάγκες του Δήμου Λοκρών, προϋπολογισμού 179.800,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 34144512-0.


Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.


Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ.Κωδ.: 35200 Αταλάντη
Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργίτσης Ηλίας
Τηλ.: 2233081003 & 2233022374
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr
              tydatal@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dimos-lokron.gov.gr


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια ενός (1)
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3». Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων). Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2. Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn.Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή των αντιπροσώπων τους , όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων από όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της.
Να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής καινούργιο και αμεταχείριστο.

Eπισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)