Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ
ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΒΡΑΧΟΣΦΥΡΑ»


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
« Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή με βραχόσφυρα » για τις ανάγκες του Δήμου Λοκρών, προϋπολογισμού 105.400,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 43200000-5.


Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ.Κωδ.: 35200 Αταλάντη
Αρμόδιος υπάλληλος: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
& Γεωργίτσης Ηλίας
Τηλ.: 2233081003 & 2233022374
fax: 2233022606
E-mail: lokron@dimos-lokron.gov.gr
tydatal@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.dimos-lokron.gov.gr


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η « Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή με βραχόσφυρα ». Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, έτους κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, κατ’ ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων και διαδεδομένου στην Ελληνική αγορά. Η λειτουργία των εξαρτήσεων της τσάπας και του φορτωτή θα είναι υδραυλικές για αυτό η απαίτηση υδραυλικής ισχύος-πίεσης, θα είναι κατά προτίμηση η πλέον
ισχυρή.
Να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής καινούργιο και αμεταχείριστο.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.700,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα από την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της προσφοράς.

Eπισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)