ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ημερομηνία: 08-01-2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 340
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο:


« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ »


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές με κριτήρια κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης για τα υγρά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά και τα στερεά καύσιμα και τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά για την ανάδειξη αναδόχου για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ » ,όπως περιγράφονται στην 35/2020 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 290.200,99 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του . Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 05-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 12-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο σύστημα.

Υποβολή στον Δήμο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες, έως την Τετάρτη 17-02-2021 και ώρα 14:00. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών 19-02-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Eπισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη

4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (.pdf)
5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (.xml) - To αρχείο αυτό δε μπορεί να επισυναφθεί για λόγους ασφαλείας.