ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αταλάντη,    14-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 11248
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου                      
                        352 00 Αταλάντη                                                                        
Ε – mail :    k.petrou@0607.syzefxis.gov.gr                                                              
Πληροφορίες:  Πέτρου Κ.                                                                              
Τηλέφωνο:  22330-89311                                                                               
Fax:  22330-22606                                                                    

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Παραχώρησης θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Λοκρών
σε Α.Με.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου  

  1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή πολεμιστών Κύπρου, να υποβάλλουν στον Δήμο Λοκρών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση ΜΙΑΣ (1) θέσης περιπτέρου στην Πλατεία Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Κοινότητας Μαρτίνου, όπως αυτή καθορίστηκε κατόπιν δημόσιας κλήρωσης με την αρίθμ. 5/78/2020 (ΑΔΑ: ΩΘ9ΔΩΛΤ-ΠΗΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών.

 

  1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
    α) άτομα με αναπηρία (Α.Με.Α)
    β) Πολύτεκνοι, και
    γ) Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι    αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Προκήρυξη με τις απαραίτητες πληροφορίες σε μορφή .pdf