ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                        

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημαρχείου                          

Τ.Κ. : 35200 Αταλάντη

Πληρ: Γ. Ευαγγελίου

Τηλ: 2233350312

Αταλάντη 1/7/2020

Αριθ. Πρωτ:  10098

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Το Π.Δ. 270/81 , (ΦΕΚ Α΄77/30-3-1981)

β) Το Ν.3852/2010

γ) Το Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ

δ) Την  15/141/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Φανερό , προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό  για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω:

1) Περιγραφή του ακινήτου

Ξύλινο λυόμενο κτίριο εμβαδού 40 τ.μ. μετά του περιβάλλοντος χώρου του, που βρίσκεται εντός οικοπέδου συνολικού εμβαδού 14.040,00 τμ στη θέση Μικρή Σουβάλα στην παραλία Αρκίτσας Ανατολικά του φάρου.

Tο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Δεν θα γίνεται δεκτή η προσφορά ενδιαφερομένου εάν δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Δήμου Λοκρών.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την, 13/7/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης και σε περίπτωση μη προσέλευσης ενδιαφερομένων θα επαναληφθεί στις 20/7/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Δημοτικό κατάστημα Αταλάντης με τους ίδιους όρους.

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) ετησίως.

5) Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

8) Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι τέσσερα (4) έτη.

Εξάλλου προβλέπεται παράταση επαγγελματικής μίσθωσης, εάν ζητηθεί, άλλα οχτώ (8) έτη, έως τη συμπλήρωση δωδεκαετίας (12) .

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα κατά το 1/12 θα προκαταβάλλεται και θα κατατίθεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα στο Ταμείο του Δήμου Λοκρών, αρχής γενομένης από τον μήνα υπογραφής της σύμβασης.

Το μίσθωμα βαρύνεται με κράτηση 3,6% χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου και 1,5% ΤΕΑΔΥ και 0,5% ΤΠΔΥ.

10) Εγγύηση συμμετοχής

Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

«Η εγγυητική αυτή επιστολή αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή τής συμβάσεως με άλλη εγγυητική ποσού ίσου προς το ως άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, γιά την εξασφάλιση της έγκαιρου και εντός των υπό τής διακηρύξεως οριζομένων προθεσμιών καταβολή του μισθώματος,

11) Υποχρεώσεις μισθωτή

α) Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

β)Ο μισθωτής θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές-Δημοτικές –Αγορανομικές-Τουριστικές –Αστυνομικές και λοιπές σχετικές με την λειτουργία του καταστήματος διατάξεις.

γ) Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του αριθ. 4265/228616πε/12-7-20116 Κανονισμού λειτουργίας του Χώρου Δασικής Αναψυχής της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Ν. Φθιώτιδας

12) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον όπως διαμορφώθηκε κατά την κατασκευή του και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του

13) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

14) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή, oύτε υπoχρεoύται σε επιστρoφή ή μείωση τoυ μισθώματoς ή και λύση της σύμβασης άvευ απoχρώvτoς λόγoυ.

15) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί μέχρι και την 2/7/2020 σε δύο εφημερίδες του Νομού Φθιώτιδας .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη

16) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

17) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Γραφείο Προσόδων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08,00 π.μ. έως 14,00 μ.μ. Διεύθυνση Πλ. Δημαρχείου Αταλάντη, τηλέφωνο 2233351303 & 2233022374, FAX. 2233022606

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την  10/7/2020

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ