ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Ημερομηνία: 25-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 9631
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ


Προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου, με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016) επί των τιμών της αριθμ. 13/2020 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Λοκρών
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου 1
Ταχ. Κωδ.: 35200
Αρμόδιος υπάλληλος: Τσαρούχας Αθανάσιος
Τηλ.: 2233022374 & 223351305
Fax: 2233022606
E-mail: tydatal@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.dimos-lokron.gov.gr


Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Αταλάντη την 14-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δήμο Λοκρών στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Πλ . Δημαρχείου 1 Αταλάντη Τ.Κ. 35200

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό

1. Εξώφυλλο-Τεχνική Περιγραφή
2. Προϋπολογισμός
3. Περιγραφικό Τιμολόγιο
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Σ.Α.Υ.
7. Φ.Α.Υ.
8. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
9. ΤΕΥΔ (.doc)
10. Περίληψη Διαγωνισμού
11. Διακήρυξη Διαγωνισμού
12. ΤΕΥΔ (.pdf)