ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ


Ο Δήμος Λοκρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Λοκρών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.680,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με CPV 79415200-8.


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λοκρών, Πλατεία Δημαρχείου 1, την 20/04/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις 20/04/2021 και ώρα 10:30.


Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
εγγράφως, 2 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (παρ. 2.2.1. της διακήρυξης).
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης.


Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών, στη διεύθυνση (URL): https://dimos-lokron.gov.gr/, στις 31/03/2021 όπου τα έγγραφα της
διακήρυξης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στους ενδιαφερομένους.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό θα δίνονται από την αρμόδια υπάλληλο κ. Παρασκευή Τάτσιου, τηλ. 22330 81003 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Eπισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αφορούν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό

1. Περίληψη
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη

4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)
6. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.doc)
7. Διευκρινήσεις
8. Παροχή διευκρινήσεων