Επισυνάπτεται το αρχείο (.pdf) όπου υπάρχουν αναλυτικές Οδηγίες τόσο για την Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όσο και για την συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης.