Αταλάντη, 08.04.2020

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Από το έτος 2011, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί στους Δήμους που συμβλήθηκαν με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με προσωπικό που απασχολείται με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου. Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους και παρέχει σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού πολύτιμες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Ο Δήμος Λοκρών υλοποιεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και στις τέσσερις (4) Δημοτικές του Ενότητες (Αταλάντης, Δαφνουσίων, Μαλεσίνας και Οπουντίων).

Με το ν. 4583/2018, όπως τροποποιήθηκε, εντάχθηκε στις οργανικές δομές κοινωνικής προστασίας των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Λοκρών έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του με μόνιμο προσωπικό (τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταφορά στο Δήμο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Sπίτι» και του προσωπικού που απασχολείται σε αυτό).

Σε εφαρμογή του ν. 4583/2018 επίκειται η έκδοση προκήρυξης από το Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση 2.909 οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων Π.Ε.,Τ.Ε.,Δ.Ε. και Υ.Ε. σε Δήμους της χώρας για την παροχή υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι». Για το Δήμο Λοκρών θα προκηρυχθούν προς πλήρωση 12 οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται θεσμικά η κοινωνική σπουδαιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του και αίρεται το καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας για τους συμβασιούχους εργαζομένους.