ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αταλάντη 21/10/2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 25811

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Λοκρών  ανακοινώνει ότι με την 35/323/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την με αρ. 10/118/2021 απόφασης του Δ.Σ. με ΑΔΑ: 6Ψ44ΩΛΤ-ΦΕ6 και λαμβάνοντας υπόψη τις αριθ. Α) 21/197/2019 Α.Δ.Σ. περί  Αναπροσαρμογής τελών Ύδρευσης – Άρδευσης –Αποχέτευσης, Β) την 9/101/2021 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Λοκρών η οποία εγκρίθηκε με την 205746 /5-10-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, την προσαρμογή των τελών ύδρευσης – αποχέτευσης ανά Δημοτική Κοινότητα με σκοπό να υπάρχει μια ενιαία τιμολογιακή πολιτική χωρίς σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των Δημοτών του ενιαίου Δήμου Λοκρών

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ