ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Αταλάντη   19/01/2024
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1236
Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@gmail.com 

 

                                                                                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                                                                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                                                                                 ΠΡΟΣ
                                                                                                                                             Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
                                                                                                                                              του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυρίες, Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί , του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α 163/06.10.2023), δια ζώσης σύμφωνα με τη λίστα αποδεκτών, έχω την τιμή να σας καλέσω να συμμετέχετε στην 2η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00 μ.μ., για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για τα πεπραγμένα της Οικονομικής Επιτροπής, Β΄ εξάμηνου, έτους 2023.
                                                                              (Εισηγητής ο ∆ήμαρχος Κος Αθανάσιος Ζεκεντές)

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΛΟΚΡΩΝ
∆ημήτριος Νικολάου

 

 

                                                                                                                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                                                                                                                          ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ